Formuláře pro přihlášení si můžete stáhnout na následujících odkazech:

Naše autoškola je Akreditované školicí středisko řidičů pro skupiny C, C+E, D, D+E pro vstupní a pravidelné školení k získání a udržení Průkazu profesní způsobilosti řidiče dle zákona č. 247/2000 Sb., §46–52c. Tuto akreditaci vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravně správních agend.

Školení odborné způsobilosti řidičů (dále jen Profesní školení)

Povinnost absolvovat toto školení se vztahuje na řidiče, kteří řídí vozidla skupiny C, C+E, C1, C1+E. (tzn. všechna vozidla od 3 500 kg) a D, D+E, D1, D1+E (i mikrobusy pro přepravu 9+1 osob). Povinnost se nevztahuje pouze na stanovené výjimky podle § 46, odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. řidiči vozidel ozbrojených sil, hasičů, zdravotnické záchranné služby, dále řidiči vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h atd.)

Formy profesního školení

Vstupní školení

  • Standardní rozsah je 140 hodin. Vztahuje se na řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let a řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let.
  • Školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin opravňuje řídit vozidla všech sk. C od 18 let a sk. D od 21 let.
Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Tato se vykonává na obecním úřadě nebo magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání. Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line) a platný Řidičský průkaz.

Pravidelné školení

Řidič, který je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který mu bude vydán při prvním školení. Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line), platný Řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Obnovovací školení 35 hodin

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1.8.2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48 zákona:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.
(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

V praxi se bude jednat o případy, kdy

  • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší,
  • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový,
  • řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče.
Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.

Organizace školení

Školení probíhá v učebně školicího střediska na adrese Praha 10, K Červenému dvoru 175/18a, kde je možnost parkování. Termín školení je nutné předem rezervovat buďto na telefonním čísle 739 045 147, 603 912 142 nebo přímo ve školicím středisku nebo e-mailem na adrese autoskola@autoskola-autospektrum.cz.

Ceník profesního školení vč. 21 % DPH

Vstupní školení

45 hodin (D, DE z C, CE nebo C, CE z D, DE) 1 účastník16 000 Kč
140 hodin (C, CE nebo D, DE) 1 účastník29 800 Kč

Pravidelné školení

1 účastník1 300 Kč
duplikát Potvrzení o absolvování pravidelného školení121 Kč

Obnovovací školení 35 hodin

1 účastník6 500 Kč

Minimální počet účatníků v kurzu jsou 4 osoby.
Autoškola Autospektrum Praha VSD
Radhošťská 5, Praha 3